**
**
ایران

“لطفا دقت فرمایید”

در صورت برنده شدن و مغایرت اطلاعات وارد شده با اطلاعات
مدارک اصلی جایزه به نفر بعدی اختصاص خواهد گرفت.

alert

لذا، ثبت اطلاعات به معنای پذیرش
قوانین سرزمین ۲ جیم می باشد.

//