شهر فروشگاه تعداد فروش
1=shadi_marvdasht_4 6
2=khanevade_marvdasht_1 26
3=shadi_oromie_3 27