اطلاعات رویداد:

 شعر زیرو بخون

 از شعر خوندنت فیلم بگیر 

فیلمشو پست کن

 مارو دنبال کن 

صفحات زیر‌ رو تگ کن

 منتظر جایزه باش!

!برای تگ کردن پیج‌ها در پست، صفحه فرد باید عمومی باشد!