لیست برندگان این رویداد به صورت روزانه در .این صفحه قابل مشاهده است

لیست برندگان خوش شانس !

****09177778

جمعه 1403.02.21

****0990040

جمعه 1403.02.21

****0905269

جمعه 1403.02.21

****0918345

شنبه 1403.02.22

****0918748

شنبه 1403.02.22

****0930246

شنبه 1403.02.22